Cetak

Bahagian Kebankrapan

rani megat

 Abdul Rani Bin Megat Kassim
Pengarah Insolvensi Bahagian Kebankrapan
abdul dot kassim at insolvensi dot gov dot my

Fungsi

Fungsi utama Bahagian Kebankrapan ialah seperti berikut:

 • Memastikan pentadbiran kes-kes kebankrapan dilaksanakan dengan berkesan dan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Kebankrapan 1967.
 • Mengeluarkan garis panduan dan arahan-arahan pentadbiran kebankrapan dari semasa ke semasa.
 • Menyelia pentadbiran kes-kes kebankrapan di Cawangan-Cawangan termasuk:
  • Mengiklankan dan menyerahkan Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman.
  • Memantau perihal kelakuan si bankrap.
  • Menjalankan Soalan Awal ke atas bankrap.
  • Menjalankan Mesyuarat Bersama Pemiutang.
  • Menyiasat apa-apa harta yang dimiliki bankrap.
  • Menghasilkan harta bankrap untuk diagihkan kepada pemiutang.
  • Menerima dan menolak Borang Bukti Hutang yang difailkan oleh pemiutang-pemiutang.
  • Menyediakan Skim Pembayaran Dividen.
  • Mengisytiharkan dan mengagihkan dividen kepada pemiutang-pemiutang.

Bahagian ini dibahagikan kepada enam unit dengan fungsi-fungsi berikut:

Unit Penghasilan Harta

 • Memproses permohonan pembelian harta si bankrap secara Triti Persendirian atau Tender.
 • Memberi arahan dan keputusan berkaitan isu-isu dan permasalahan dalam pengurusan harta si bankrap.
 • Menyediakan ringkasan kes untuk pertimbangan mesyuarat Jawatankuasa Unit Jualan Aset (JUJA).
 • Menyediakan surat tawaran.
 • Menyemak, meneliti dan meminda Perjanjian Jual Beli.
 • Menyediakan fakta, isu-isu dan undang-undang berkaitan pentadbiran harta bankrap untuk keputusan Ketua Pengarah Insolvensi.

Unit Permohonan di Bawah Seksyen 38(1)(c),(d) dan (e)

 • Memproses permohonan keluar negara di bawah seksyen 38(1)(c) Akta Kebankrapan 1967.
 • Memproses permohonan untuk memasuki atau menjalankan perniagaan atau menjadi pengarah syarikat atau selainya secara langsung atau tidak langsung mengambil bahagian dalam pengurusan mana-mana syarikat di bawah seksyen 38(1)(d) Kebankrapan 1967.
 • Memproses permohonan untuk bekerja dalam perniagaan saudara mara di bawah seksyen 38(1)(e) Kebankrapan 1967.
 • Memastikan bankrap mematuhi syarat yang dikenakan semasa kelulusan.
 • Berurusan dengan Jabatan Imigresen dan agensi-agensi lain yang berkaitan mengenai isu keluar negara.

Unit Sanksi dan Rayuan

 • Memproses permohonan sanksi untuk meneruskan tindakan di mahkamah di bawah 38(1)(a) Akta Kebankrapan 1967.
 • Menguruskan rayuan bankrap lanjutan daripada permohonan keluar negara dan sanksi.
 • Memastikan bankrap mematuhi syarat yang dikenakan semasa kelulusan.

Unit Pelepasan di Bawah Seksyen 33A

 • Memproses pelepasan bankrap melalui Sijil Perakuan KPI.
 • Menyediakan laporan kes untuk pertimbangan KPI.
 • Meneliti bantahan daripada pemiutang-pemiutang.
 • Mengeluarkan Sijil Perakuan Pelepasan.

Unit Khidmat Am

 • Memproses permohonan berkaitan dengan budibicara KPI di bawah seksyen 85(4) Akta Kebankrapan 1967 termasuk permohonan pengeluaran wang caruman KWSP, SOCSO, ASN/ASB, Tabung Haji dan sebagainya.
 • Memproses pelbagai permohonan yang diterima daripada bankrap.
 • Mengaturkan dan mengadakan mesyuarat dengan pihak berkepentingan dan agensi.-agensi lain yang berkaitan.

Unit Dasar Pembangunan dan Penyelidikan

 • Merancang dan menentukan polisi dan halatuju Bahagian Kebankrapan.
 • Mengadakan penyelidikan tentang undang-undang kebankrapan.
 • Mengeluarkan garis panduan dan arahan mengenai pentadbiran kebankrapan.
 • Mengumpul dan membuat penganalisaan terhadap statistik kebankrapan.
 • Memastikan Petunjuk Prestasi Utama Bahagian Kebankrapan sentiasa tercapai.
 • Memastikan Piagam Pelanggan sentiasa dipatuhi dan dikemaskini agar memenuhi kehendak pelanggan dari semasa ke semasa.